لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

خدمات مشاوره حقوقی تلفنی جرایم (کیفری)

۴۵ محصول

دسته‌بندی
خدمت
مرتب‌سازی بر اساس:

مشاوره تلفنی تهدید

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص تهدید با وکیل متخصص امور کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
سعید کرمی هادی علوی خوشحال فرناز مهری نسترن زمانی پور
۲۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۷) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی تهدید

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص تهدید با وکیل متخصص امور کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
سعید کرمی هادی علوی خوشحال فرناز مهری نسترن زمانی پور
۲۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۵.۰ بر اساس (۱) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی شرب خمر

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص شرب خمر با وکیل متخصص امور کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
سید رسول قاضی چیا کهزاد مهسا پیشرویان سمانه برخورداری
۲۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۷) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی شرب خمر

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص شرب خمر با وکیل متخصص امور کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
سید رسول قاضی چیا کهزاد مهسا پیشرویان سمانه برخورداری
۲۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۵.۰ بر اساس (۴) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی دیه

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص دیه با وکیل متخصص امور کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
محمدعلی رضائی برزانی مصطفی عباسی بهنام رفیعی ساران حامد شاکری نیا
۲۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۷) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی دیه

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص دیه با وکیل متخصص امور کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
محمدعلی رضائی برزانی مصطفی عباسی بهنام رفیعی ساران حامد شاکری نیا
۲۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۵.۰ بر اساس (۲) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی استراق سمع

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص استراق سمع با وکیل متخصص امور کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
بهنام رفیعی ساران مهرداد بوستانچی محمد هادی معماری امین احمدی
۲۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۷) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی شورای حل اختلاف

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص شورای حل اختلاف با وکیل متخصص امور کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نسترن زمانی پور امین احمدی سید رسول قاضی سعید کرمی
۲۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۷) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی مزاحمت تلفنی

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص مزاحمت تلفنی با وکیل متخصص امور کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
چیا کهزاد مینا محمدی هادی خرسند محمدعلی رضائی برزانی
۲۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۷) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی مزاحمت تلفنی

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص مزاحمت تلفنی با وکیل متخصص امور کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
چیا کهزاد مینا محمدی هادی خرسند محمدعلی رضائی برزانی
۲۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۵.۰ بر اساس (۱) دیدگاه مشتریان

مشاهده محصولات مشاوره حقوقی تلفنی براساس دسته‌بندی