لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
رتبه
مشاوره آنلاین
مشاوره تلفنی
مشاوره حضوری
تنظیم اوراق
ارزیابی حقوقی
سایر امتیازها
مجموع امتیازها
۱
۶۰ -۵۰٪
۳,۰۲۰ +۶۵٪
۰
۰
۰
۴۹,۵۶۰ +۱,۰۴۷٪
۵۲,۶۴۰ +۷۴۰٪
۲
۱۵,۲۹۰ +۶۸٪
۱,۲۸۰ +۳۳٪
۰
۰
۰
۲۵,۵۰۰ +۸۹٪
۴۲,۰۷۰ +۷۸٪
۳
۱۴,۷۶۰ +۳۴٪
۱,۰۵۰ +۱۲۸٪
۰
۰
۰
۲۵,۲۰۰ +۲۳۴٪
۴۱,۰۱۰ +۱۱۶٪
۴
۰
۱,۹۰۰ +۱,۰۸۸٪
۰
۰
۰
۳۰,۰۶۰ +۱,۳۹۶٪
۳۱,۹۶۰ +۱,۳۷۳٪
۵
۶۰
۱,۵۱۰ -۶٪
۰
۰
۰
۱۸,۴۲۰ -۱۱٪
۱۹,۹۹۰ -۱۰٪
۶
۱۴,۱۲۰ +۱۴٪
۱۶۰ -۵۹٪
۰
۰
۰
۲,۷۰۰ -۵۵٪
۱۶,۹۸۰ -۱۰٪
۷
۱۶,۷۶۰ -۱۹٪
۰
۰
۰
۰
۰
۱۶,۷۶۰ -۱۹٪
۸
۱۴,۵۰۰ +۱۱,۹۸۳٪
۰
۰
۰
۰
۰
۱۴,۵۰۰ +۱۱,۹۸۳٪
۹
۱۰,۳۷۰ -۱۹٪
۰
۰
۰
۰
۳,۰۰۰
۱۳,۳۷۰ +۵٪
۱۰
۱۱,۳۱۰ +۶۸٪
۱۶۰
۰
۰
۰
۱,۸۰۰
۱۳,۲۷۰ +۹۷٪
۱۱
۱۰,۶۶۰ +۲۳۵٪
۰ -۱۰۰٪
۰
۰
۰
۰ -۱۰۰٪
۱۰,۶۶۰ +۷۶٪
۱۲
۱,۵۶۰ +۱,۲۰۰٪
۶۴۰ -۳۸٪
۰
۰
۰
۸,۴۰۰ -۲۶٪
۱۰,۶۰۰ -۱۶٪
۱۳
۹,۷۲۰ +۹۵۷٪
۰
۰
۰
۰
۱۰۰
۹,۸۲۰ +۹۶۷٪
۱۴
۰
۰
۰
۰
۰
۹,۵۹۰ +۲۵٪
۹,۵۹۰ +۲۵٪