لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
رتبه
مشاوره آنلاین
مشاوره تلفنی
مشاوره حضوری
تنظیم اوراق
ارزیابی حقوقی
سایر امتیازها
مجموع امتیازها
۱
۴۰ -۵۶٪
۱۲,۰۱۰ +۴۰٪
۰
۰
۰
۲۵۳,۹۲۵ +۱۱۳٪
۲۶۵,۹۷۵ +۱۰۸٪
۲
۰
۱۲,۱۷۰ +۱۳۳٪
۰
۰
۰
۱۹۲,۶۰۰ +۱۱۵٪
۲۰۴,۷۷۰ +۱۱۶٪
۳
۳,۴۰۰ -۵۸٪
۶,۹۵۰ +۵۵٪
۰
۰
۰
۱۶۲,۴۲۰ +۸۴٪
۱۷۲,۷۷۰ +۷۱٪
۴
۱۰
۱۱,۶۰۰ +۱۷٪
۰
۰
۰
۱۵۷,۸۰۰ +۱۷۲٪
۱۶۹,۴۱۰ +۱۴۹٪
۵
۴۳۰ +۳۰٪
۶,۳۴۰ +۸٪
۰
۰
۰
۱۵۳,۷۰۸ +۱۸٪
۱۶۰,۴۷۸ +۱۷٪
۶
۰
۱۲,۱۲۰ -۵٪
۰
۰
۰
۱۳۲,۳۳۰ -۲۷٪
۱۴۴,۴۵۰ -۲۶٪
۷
۰ -۱۰۰٪
۴,۵۷۰ -۱۶٪
۰
۰
۰
۱۱۹,۴۰۰ -۱۰٪
۱۲۳,۹۷۰ -۱۰٪
۸
۱,۳۳۰ -۱۸٪
۲,۶۳۰ -۱۷٪
۰
۰
۰
۱۰۴,۷۷۰ +۳۷٪
۱۰۸,۷۳۰ +۳۴٪
۹
۱,۲۲۰ +۹۷٪
۲,۴۷۰ +۱۸۴٪
۰
۰
۰
۸۷,۳۶۰ +۳۱۱٪
۹۱,۰۵۰ +۳۰۱٪
۱۰
۱۰,۷۹۰ +۸۷٪
۲,۸۶۰ +۱۴۰٪
۰
۰
۰
۶۷,۰۹۸ +۱۰۵٪
۸۰,۷۴۸ +۱۰۳٪
۱۱
۱,۰۰۰ +۳,۲۳۳٪
۴,۹۲۰ +۶۳٪
۰
۰
۰
۵۷,۹۱۰ -۱۱٪
۶۳,۸۳۰ -۷٪
۱۲
۱,۹۱۰ +۶۳٪
۵,۳۹۰ +۷۴۲٪
۰
۰
۰
۵۶,۲۸۰ +۳۵۵٪
۶۳,۵۸۰ +۳۴۹٪
۱۳
۹۲۰ +۱۱۹٪
۳,۸۷۰ -۲۴٪
۰
۰
۰
۵۷,۴۸۰ -۲۹٪
۶۲,۲۷۰ -۲۸٪
۱۴
۲,۳۰۰ +۱۵۶٪
۲,۹۶۰ +۱۱۳٪
۰
۰
۰
۴۶,۰۳۰ +۵۵٪
۵۱,۲۹۰ +۶۱٪