رتبه
مشاوره آنلاین
مشاوره تلفنی
مشاوره حضوری
تنظیم اوراق
ارزیابی حقوقی
سایر امتیازها
مجموع امتیازها
۱
۵,۱۷۰ -۸۶٪
۸۰ ۰٪
۰
۰
۰
۴۵,۲۵۰ +۲۸۸٪
۵۰,۵۰۰ +۱٪
۲
۱۴,۱۵۰ -۳٪
۳۳۰ -۴۶٪
۰
۰
۰
۲۲,۲۱۰ +۲۵۴٪
۳۶,۶۹۰ +۷۱٪
۳
۲۲,۷۹۰ +۰٪
۱۸۰ +۸۰۰٪
۰
۰
۰
۰ -۱۰۰٪
۲۲,۹۷۰ +۱٪
۴
۱۰,۱۰۰ +۱۶۴٪
۸۰
۰
۰
۰
۱۲,۱۲۰ +۶,۶۳۳٪
۲۲,۳۰۰ +۴۵۸٪
۵
۲۰,۶۳۰ -۱۷٪
۴۰ -۳۳٪
۰
۰
۰
۰
۲۰,۶۷۰ -۱۷٪
۶
۱۴,۲۳۰ +۳۸٪
۴۰ -۷۵٪
۰
۰
۰
۰
۱۴,۲۷۰ +۳۶٪
۷
۱۲,۶۰۰ +۲۶٪
۴۰ -۳۳٪
۰
۰
۰
۱۰
۱۲,۶۵۰ +۲۶٪
۸
۸,۸۳۰ +۲۹۲٪
۰
۰
۰
۰
۰
۸,۸۳۰ +۲۹۲٪
۱۰
۵,۴۱۰ -۶۵٪
۴۰ -۷۸٪
۰
۰
۰
۱,۶۲۰ -۱۹٪
۷,۰۷۰ -۶۰٪
۱۱
۶,۸۷۰ -۱۰٪
۰ -۱۰۰٪
۰
۰
۰
۰
۶,۸۷۰ -۱۱٪
۱۲
۴,۹۸۰ +۶٪
۰ -۱۰۰٪
۰
۰
۰
۰
۴,۹۸۰ +۴٪
۱۳
۴,۷۱۰ -۳۱٪
-۳۰
۰
۰
۰
۰
۴,۶۸۰ -۳۲٪
۱۴
۲۷۰
۰
۰
۰
۰
۴,۲۵۰ -۱۴٪
۴,۵۲۰ -۸٪