رتبه
مشاوره آنلاین
مشاوره تلفنی
مشاوره حضوری
تنظیم اوراق
ارزیابی حقوقی
سایر امتیازها
مجموع امتیازها
۱
۲,۱۴۰ +۸۴٪
۴,۲۳۰ -۲۶٪
۰
۰
۰
۵۰,۶۴۰ -۳۰٪
۵۷,۰۱۰ -۲۸٪
۲
۱,۸۸۰ -۷۴٪
۱,۸۳۰ +۳۶٪
۰
۰
۰
۲۶,۴۶۰ +۱۶٪
۳۰,۱۷۰ -۴٪
۳
۴,۹۴۰ -۲۱٪
۹۶۰ +۵۰٪
۰
۰
۰
۲۲,۲۰۰ +۵٪
۲۸,۱۰۰ ۰٪
۴
۷,۴۴۰ -۵۶٪
۱,۴۰۰ +۷۵٪
۰
۰
۰
۱۲,۹۰۰ +۱٪
۲۱,۷۴۰ -۲۹٪
۵
۱,۳۵۰ -۸۱٪
۱,۲۸۰ +۳۳٪
۰
۰
۰
۱۸,۴۸۰ -۶٪
۲۱,۱۱۰ -۲۴٪
۶
۱۹,۸۹۰ +۳۲٪
۰
۰
۰
۰
۰ -۱۰۰٪
۱۹,۸۹۰ -۱٪
۷
۴,۱۵۰ -۲۸٪
۱,۲۶۰ -۴۹٪
۰
۰
۰
۱۳,۰۸۰ -۵۶٪
۱۸,۴۹۰ -۵۱٪
۸
۶,۳۴۰ +۱۵٪
۱,۱۹۰ +۸۶٪
۰
۰
۰
۸,۴۱۰ -۱۴٪
۱۵,۹۴۰ ۰٪
۹
۰
۱,۴۴۰ +۸۰۰٪
۰
۰
۰
۱۴,۰۴۰ +۱۲۶٪
۱۵,۴۸۰ +۱۴۳٪
۱۰
۳,۵۶۰ +۳۹۴٪
۳۲۰ +۱۰۰٪
۰
۰
۰
۸,۰۰۰ +۳۴۴٪
۱۱,۸۸۰ +۳۴۳٪
۱۱
۸۵۰ ۰٪
۸۷۰ +۱۲۳٪
۰
۰
۰
۹,۹۰۰ +۴٪
۱۱,۶۲۰ +۸٪
۱۲
۱۰,۶۹۰ +۲۰۹٪
۰
۰
۰
۰
۲۰
۱۰,۷۱۰ +۲۱۰٪
۱۳
۰
۰
۰
۰
۰
۹,۸۰۰ -۳۰٪
۹,۸۰۰ -۳۰٪
۱۴
۰
۴۸۰ +۲۰۰٪
۰
۰
۰
۷,۷۰۰ +۷۵۶٪
۸,۱۸۰ +۶۷۲٪