رتبه
مشاوره آنلاین
مشاوره تلفنی
مشاوره حضوری
تنظیم اوراق
ارزیابی حقوقی
سایر امتیازها
مجموع امتیازها
۱
۱۹۰,۷۸۰
۵۸۰
۰
۰
۰
۶۲,۲۸۰
۲۵۳,۶۴۰
۳
۲۲۶,۹۷۰
۴۴۰
۰
۰
۰
۵,۹۰۰
۲۳۳,۳۱۰
۴
۲۳۱,۵۸۰
۴۶۰
۰
۰
۰
۵۰۵
۲۳۲,۵۴۵
۵
۱۷۴,۱۹۰
۲,۰۱۰
۰
۰
۰
۳۷,۸۲۰
۲۱۴,۰۲۰
۷
۵۲۸,۷۲۰
۱,۵۷۰
۰
۰
۰
-۴۶۵,۰۶۰
۶۵,۲۳۰
۹
۵۸,۹۱۰
۲,۳۶۰
۰
۰
۰
۳۱۵
۶۱,۵۸۵
۱۰
۵۸,۱۸۰
۹۰
۰
۰
۰
۱,۱۰۰
۵۹,۳۷۰
۱۱
۱۳۷,۹۰۰
۲,۰۸۰
۰
۰
۰
-۸۳,۶۷۵
۵۶,۳۰۵
۱۲
۵۲,۹۷۰
۲۰۰
۰
۰
۰
۱۰
۵۳,۱۸۰
۱۳
۴,۷۴۰
۰
۰
۰
۰
۴۷,۸۶۵
۵۲,۶۰۵