رتبه
مشاوره آنلاین
مشاوره تلفنی
مشاوره حضوری
تنظیم اوراق
ارزیابی حقوقی
سایر امتیازها
مجموع امتیازها
۱
۲۱۶,۹۴۰
۹,۹۳۰
۰
۰
۰
۳۷۵,۵۱۹
۶۰۲,۳۸۹
۲
۳۴۴,۴۹۰
۴۴۰
۰
۰
۰
۵۷,۰۰۰
۴۰۱,۹۳۰
۳
۱۹۳,۰۴۰
۱,۱۷۰
۰
۰
۰
۱۴۵,۵۲۰
۳۳۹,۷۳۰
۴
۳۴۱,۹۸۰
۱,۳۱۰
۰
۰
۰
-۳۰,۳۱۵
۳۱۲,۹۷۵
۵
۲۲۹,۶۸۰
۱,۴۹۰
۰
۰
۰
۷۲,۸۵۰
۳۰۴,۰۲۰
۶
۱۶۷,۷۷۰
۸,۹۰۰
۰
۰
۰
۱۰۱,۹۶۵
۲۷۸,۶۳۵
۷
۸۱,۵۱۰
۸,۰۶۰
۰
۰
۰
۱۸۵,۴۲۸
۲۷۴,۹۹۸
۸
۵۳۲,۳۷۰
۹,۷۴۰
۰
۰
۰
-۲۶۸,۷۷۷
۲۷۳,۳۳۳
۹
۱۸۷,۱۴۰
۱,۵۸۰
۰
۰
۰
۶۷,۹۰۰
۲۵۶,۶۲۰
۱۰
۳۲,۷۰۰
۴,۸۴۰
۰
۰
۰
۱۵۰,۵۳۰
۱۸۸,۰۷۰
۱۱
۱۱۲,۲۱۰
۷۴۰
۰
۰
۰
۲۴,۹۲۰
۱۳۷,۸۷۰
۱۲
۱,۴۸۱,۴۹۰
۲,۹۴۰
۰
۰
۰
-۱,۳۵۶,۷۸۱
۱۲۷,۶۴۹
۱۳
۷۹,۲۴۰
۴۰۰
۰
۰
۰
۱۶,۵۸۰
۹۶,۲۲۰
۱۴
۴,۷۵۰
۰
۰
۰
۰
۹۱,۴۵۵
۹۶,۲۰۵