لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
رتبه
مشاوره آنلاین
مشاوره تلفنی
مشاوره حضوری
تنظیم اوراق
ارزیابی حقوقی
سایر امتیازها
مجموع امتیازها
۱
۴۲۵,۳۷۰
۶۹,۷۳۰
۰
۰
۰
۱,۳۳۰,۰۶۵
۱,۸۲۵,۱۶۵
۲
۵۸,۰۶۰
۹۹,۵۸۰
۰
۰
۰
۱,۰۹۹,۷۵۲
۱,۲۵۷,۳۹۲
۳
۲۳۷,۴۲۰
۵۷,۷۸۰
۰
۰
۰
۶۱۵,۱۶۰
۹۱۰,۳۶۰
۴
۳۴۳,۹۶۰
۳۷,۱۳۰
۰
۰
۰
۴۸۸,۰۲۰
۸۶۹,۱۱۰
۵
۲۲۸,۲۵۰
۵۹,۰۱۰
۰
۰
۰
۴۸۱,۶۹۹
۷۶۸,۹۵۹
۶
۴۱۰,۲۴۰
۱۲,۳۹۰
۰
۰
۰
۳۱۱,۹۰۰
۷۳۴,۵۳۰
۷
۲۳۲,۰۲۰
۱۲,۶۸۰
۰
۰
۰
۲۳۹,۵۹۰
۴۸۴,۲۹۰
۸
۱۹۴,۱۱۰
۴,۳۸۰
۰
۰
۰
۱۸۹,۶۴۰
۳۸۸,۱۳۰
۹
۲۱۲,۲۲۰
۱۰,۵۵۰
۰
۰
۰
۱۱۰,۰۳۰
۳۳۲,۸۰۰
۱۰
۹۰,۵۴۰
۳۳,۲۴۰
۰
۰
۰
۲۰۳,۲۳۱
۳۲۷,۰۱۱
۱۱
۱۷۴,۷۲۰
۳۱,۵۶۰
۰
۰
۰
۱۰۷,۲۹۳
۳۱۳,۵۷۳
۱۲
۱۷۲,۹۵۰
۶,۴۶۰
۰
۰
۰
۱۲۴,۱۱۰
۳۰۳,۵۲۰
۱۳
۴,۷۶۰
۰
۰
۰
۰
۲۸۱,۷۹۵
۲۸۶,۵۵۵
۱۴
۵۳۳,۱۱۰
۱۰,۱۳۰
۰
۰
۰
-۲۶۸,۷۷۲
۲۷۴,۴۶۸