رتبه
مشاوره آنلاین
مشاوره تلفنی
مشاوره حضوری
تنظیم اوراق
ارزیابی حقوقی
سایر امتیازها
مجموع امتیازها
۱
۲۲۰,۹۵۰
۴۰,۸۲۰
۰
۰
۰
۴۰۲,۹۱۷
۶۶۴,۶۸۷
۲
۳۸۰,۴۶۰
۵,۶۱۰
۰
۰
۰
۱۷۷,۸۰۰
۵۶۳,۸۷۰
۳
۴۰,۴۴۰
۲۴,۹۸۰
۰
۰
۰
۳۹۲,۲۸۵
۴۵۷,۷۰۵
۴
۲۶۹,۱۱۰
۱۰,۲۴۰
۰
۰
۰
۱۶۵,۵۰۰
۴۴۴,۸۵۰
۵
۳۹۳,۸۰۰
۱,۷۰۰
۰
۰
۰
-۲۲,۰۷۵
۳۷۳,۴۲۵
۶
۱۹۳,۸۸۰
۲,۴۸۰
۰
۰
۰
۱۷۴,۱۰۰
۳۷۰,۴۶۰
۷
۲۳۰,۴۶۰
۴,۶۵۰
۰
۰
۰
۱۱۹,۲۸۰
۳۵۴,۳۹۰
۸
۹۰,۳۴۰
۳۰,۰۸۰
۰
۰
۰
۱۹۰,۶۱۹
۳۱۱,۰۳۹
۹
۱۷۴,۶۲۰
۲۸,۶۳۰
۰
۰
۰
۱۰۷,۲۶۳
۳۱۰,۵۱۳
۱۰
۵۳۲,۶۸۰
۱۰,۱۳۰
۰
۰
۰
-۲۶۸,۷۷۲
۲۷۴,۰۳۸
۱۱
۱۹۶,۲۱۰
۶,۹۷۰
۰
۰
۰
۶۹,۴۰۰
۲۷۲,۵۸۰
۱۲
۱۵۵,۳۸۰
۵,۹۸۰
۰
۰
۰
۷۰,۷۳۰
۲۳۲,۰۹۰
۱۳
۴,۷۶۰
۰
۰
۰
۰
۱۴۹,۹۰۵
۱۵۴,۶۶۵
۱۴
۱,۴۸۱,۶۵۰
۴,۶۱۰
۰
۰
۰
-۱,۳۵۱,۷۵۹
۱۳۴,۵۰۱