لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۳۵ بازدید ۰ دیدگاه

قواعد حاکم بر موارد ختم ورشکستگی

قواعد حاکم بر موارد ختم ورشکستگی
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۱) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

  • الف- تسلیم سند عدم کفایت: این سند حاکی از آن است که بستانکار به تمام طلب خودش دست نیافته اما نمی تواند به دادگاه مراجعه و به استناد آن صدور اجرائیه را بخواهد بلکه مانند سایر اسناد باید دادگاه به آن رسیدگی و حکم صادر می نماید.
  • ب- چنانچه مالی بعد از ختم ورشکستگی کشف شود بدون تشریفات به فروش می رود و میان طلبکاران تقسیم می شود(م ۴۹ ق.ا.ت.) البته میان آن دسته از طلبکارانی که در امر تصفیه شرکت داشته اند.
  • ج- هریک ازطلبکاران که به تمام طلب خود نرسیده بعد از حکم ورشکستگی می تواند علیه تاجر اقامه دعوا نماید و دعوای وی درصورتی پذیرفته خواهد شد که بتواند ملائت تاجر را ثابت کند(قسمت آخر م ۴۷ ق.ا.ت.)
  • د- مهلت حکم ورشکستگی ۸ ماه است که قابل تمدید توسط دادگاه عمومی خواهد بود (م ۵۰قانون امور تصفیه)

اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

الف- اعاده اعتبار تاجر بعد از پرداخت کلیه دیون:

هر زمانی که تمامی دیون تاجر پرداخت شود دادگاه حکم اعاده اعتبار وی را صادر خواهد نمود(م ۵۶۱ق.ت) که به این مورد اعاده اعتبار حقی نیز گویند؛ زیرا دادگاه در این خصوص حق ندارد، دادخواست اعاده اعتبار را در صورت پرداخت کلیه ی دیون رد نماید.

ماده ۵۶۱: هرتاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملا بپردازد، حقا اعاده اعتبارمی نماید.

متفرعات مندرج درماده ۵۶۱ برای بیش از پنج سال و بیش از ۷%قابل مطالبه نمی باشد (ماده ۵۶۲).

ماده ۵۶۲ قانون تجارت: طلبکارها نمی توانند از جهت تاخیری که در اداء طلب آنها شده است، برای بیش از پنج سال مطالبات متفرعات و خسارات نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می شود، در سال نباید بیش ازصدی هفت طلب شد.

ضمنا اگر شریک ضامن به جهت ورشکستگی شرکت دچار ورشکستگی شده بخواهد اعاده اعتبار نماید باید ثابت کندکه تمام دیون شرکت پرداخت شده است (م ۵۶۳).

برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادرشده بتواند حق اعاده اعتبارحاصل کند، باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.

ماده ۵۶۴ فرضی را پیش بینی نموده که تاجر حاضر به پرداخت دیون شده اما بعضی از طلبکاران غایب یا مفقود الاثرند، دراین حالت تاجر موظف است مطالبات این اشخاص را به صندوق دادگستری بسپارد.

درصورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقود الاثر یا غایب بوده یا این که از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آنها مدیون است به اطلاع مدعی العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همینکه تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است، برای الذمه محسوب است.

ب- اعاده اعتبار تاجر قبل از پرداخت کلیه دیون:

  • در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی:

مطابق بند ۱ماده ۵۶۵ اگر تاجر یا شرکت ضامن قرارداد ارفاقی شده باشد و تمام وجوهی که به موجب قرارداد مذکور به عهده گرفته را بپردازد بعد از گذشت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می تواند اعاده اعتبار نماید.

  • در صورت عدم انعقاد قرارداد ارفاقی:

درصورت رضایت کلیه طلبکاران اعاده اعتبار یا بری الذمه نمودن تاجر  بند ۲ ماده ۵۶۵  و گذشت مدت ۵ سال از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی.

نکته: درتمامی مواردی که گفته شد تاجر باید اعاده اعتبار را تقاضا نماید و اعاده اعتبار قهری در قانون پیش بینی نشده است.

ج- تشریفات اعاده اعتبار:

وفق مواد ۵۶۶ لغایت ۵۷۰  وظایفی تعیین شده است:

ماده ۵۶۶  عرض حال اعاده اعتبار:

باید به انضمام اسن اد مثبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدائی داده شودکه اعلان ورشکستگی درآن حوزه واقع شده است.

ماده ۵۶۷  سواد این عرض حال در مدت یکماه در اطاق جلسه محکمه ابتدائی وهمچنین در اداره مدعی العموم بدایت الصاق واعلان میشود بعلاوه دفتردار محکمه باید عرض حال مزبور را به کلیه طلبکارهائی که مطالبات آنها درحین تصفیه عمل تاجر ورشکسته ی ا بعد از آن تصدیق شده وهنوز طلب خود را برطبق مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ کاملا دریافت نکرده اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.

هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ طلب خود را کاملادریافت نکرده می تواند درمدت یکماه ازتاریخ اعلام مذکوردر ماده قبل به عرض حال اعاده اعتبار اعتراض کند.

اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده می شود، بعمل می آید.

طلبکار معترض میتواند بموجب عرض حال درحین رسیدگی به دعوی اعاده اعتبار بطور شخص ثالث ورود کند.

پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی العموم بعمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده می شود رئیس مزبو ردرصورت لزوم مدعی و معترضین ر ا به جلسه خصوصی محکمه احضارمی کند.

دادگاه اگر تقاضا به استناد ماده ۵۶۱ باشد مستندات را بررسی و بعد از احراز صحت آنها حکم اعاده را صادر می نماید و در غیر این صورت با توجه به اوضاع و احوال و عدل و انصاف رای می دهد رای دادگاه در دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض خواهد بود و اگر تقاضای اعاده اعتبار رد شود دادخواست مجدد بعد از ۶ ماه مجددا پذیرفته خواهد شد(مواد ۵۷۰ تا ۵۷۴)

 در مورد ماده ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده د رصورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبارمی دهد و در مورد ماده ۵۶۵ محکمه اوضاع واحوال ر ا سنجیده بطوری که مقتضی عدل وانصاف بداند حکم می دهد ودرهر صورت حکم باید در جلسه علنی صادرگردد.

مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می توانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم به وسیله مکتوب سفارشی ازحکمی که درخصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند، محکمه استیناف پس از رسیدگی برحسب مقررات ماده ۵۷۱ حکم صادر میکند.

اگر عرض حال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست، مگر پس از انقضای شش ماه.

اگر عرض حال قبول شود حکمی که صاد رمی گردد، در دفتر مخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای اینکار مقرر است، ثبت خواهد شد، اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه که حکم می دهد، نباشد درستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که د ردائره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمزبه حکم مزبو راشاره می شود.

افرادی که ورشکسته به تقلب باشند یا علاوه بر ورشکستگی به مجازات هایی چون سرقت، کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند، بعد از اعاده حیثیت جزایی می توانند تقاضای اعاده اعتبار تجاری نمایند (م ۵۷۵).

ورشکسته به تقلب وهم چنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند، مادامی که از جنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده اند، نمی توانند از ئجنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۱) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.