۴ مقاله توسط این متخصص منتشر شده.

تامین دلیل - تامین دلیل شورای حق اختلاف - کیفری و حقوقی

منظور از تامین دلیل آن است که فرد دلایل و مدارکی که جهت طرح دعوایی به آنها نیاز دارد را از طریقی…

توسط بهنام رفیعی

آشنایی با قرار تامین خواسته

تامین خواسته نهاد حقوقی است در راستای تضمین تامین محل اجرای آرا دادگاه ها یا تضمین دستیابی خواهان…

توسط بهنام رفیعی

آشنایی با دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به

ممکن است فردی که محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان محکومٌ به در حق خواهان شده است به دلایل مختلفی…

توسط بهنام رفیعی

آشنایی با صندوق تامین خسارتهای بدنی

گاه ممکن است افرادی بین ما باشند که سابقا به علت بروز حادثه رانندگی متحمل صدمات جسمانی شده اند و…

توسط بهنام رفیعی